Belgeler
TFBD Tüzüğü
Akreditasyon Kurulu Yönergesi
Bilim Kurulu Yönergesi
Etik Kurulu Yönergesi
Kongre Yönergesi
Genç Araştırıcı Ödülü ve İlgili Belgeler
Bildiri Gönderim Kuralları
Bildiri Değerlendirme Hakem Formu
TFBD Doçentlik Başvuru Ölçütleri
Fizyoloji Nedir ?

TFBD Bildiri Gönderim Kuralları

TÜRK FİZYOLOJİK BİLİMLER DERNEĞİ

BİLDİRİ GÖNDERİM KURALLARI

 

I. Genel Bilgiler

1. Bilimsel toplantılarda sunulmak üzere başvurusu yapılan bildirilerin sözel veya poster sunumu olmasına Bilim Kurulu karar verir.

2. Toplantılarda sunulan sözel ve poster bildirileri arasında ödül verilecek çalışmalar Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) Kongre Düzenleme Yönergesi’ne göre Bilim Kurulu tarafından seçilir.

 

II. Bildiri Gönderme Koşulları

1. Bildirilerin TFBD’nin resmi web adresi üzerinden ve bildirilen son gönderim tarihine uygun olarak gönderilmelidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla bildiri kabul edilmeyecektir.

2. Bildiri başvurusu yapan ve bildiriyi sunacak olan yazar kongre kayıt işlemlerini tamamlamış olmalıdır.

3. Bir yazar en çok iki bildiri sunmak üzere başvuru yapabilir, daha fazla sayıda bildiride ise sunmadan eş yazar olarak yer alabilir.

4. Yazarlar bildirilerinin “sözel” ve/veya “poster” olması yönünde tercih yapabilirler, ancak Bilim Kurulu sunum şekillerini değiştirme hakkına sahiptir.

5.  Yayımlanmış çalışmalardan bildiri başvurusu yapılamaz.  

 

III. Bildiri Özeti Yazım Kuralları

1- Bildiri özeti için bir konu kategorisi seçilmelidir.

   Konu Kategorileri

   1. Kardiyovasküler Sistem                

   2. Endokrin-Metabolizma          

   3. Gastrointestinal Sistem         

   4. Boşaltım Sistemi            

   5. Solunum Sistemi

   6. Üreme Sistemi

   7. Kan-İmmun Sistem

   8. Spor / Egzersiz Fizyolojisi

   9. Elektrofizyoloji

   10. Sinir Sistemi / Sinirbilim

   11. Hücre Fizyolojisi

   12. Eğitim

 

2. Bildiri özeti (başlık, konuşmacı ve kurum isimleri hariç)  300 kelimeyi geçmemelidir.

3. Özetler Türkçe yazım kurallarına özen gösterilerek gönderilmelidir. Uluslararası işbirliği ile düzenlenen kongrelerde ve/veya kongre özetlerinin uluslararası indekslerde yer alan dergilerde yayınlanması durumunda Türkçe özete ek İngilizce özet de olmalıdır. 

4. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır.

5. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır.

6. Yazar isimleri sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.

    Örn: Mehmet Yılmaz

7. Yazar isimlerinde akademik ünvan kullanılmamalıdır.

8. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.

    Örn: ……… Üniversitesi …… Fakültesi/Yüksek Okulu, …… Anabilim Dalı/Bölümü, İli.

9. Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alınması durumunda belirtilmelidir.

10. Araştırıcıların varsa herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır. 

11. Özet; yapılandırılmış olmalı giriş ve amaç, yöntemler, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

   Giriş ve Amaç: Çalışmanın amacı ve hedefleri, test edilen hipotezi veya problem tanımlanmalıdır.

   Yöntemler: Yöntem(ler) ve denekler kullanılan çalışma ortamı tanımlanarak açıklanmalı, tedavi ve girişimler ile istatistiksel analiz belirtilmelidir.

   Bulgular: Olabildiğince açık bir dille yazılmalı ve istatistiksel sonuçları mutlak içermelidir.

   SonuçVeriler ve çalışmanın temel sonucu net bir şekilde belirtilmeli ve bu sonuçların önemi vurgulanmalıdır.

 

IV. Bilim Kurulu’nun yazarlara geri bildirim vermesi ve bildirilerin reddine karar verme ölçütleri:

   Bilim Kurulu bildirinin aynen kabulüne, değiştirilerek kabulüne veya reddine karar verebilir ve bu kararlara ait gerekçeleri bildiri sahipleriyle paylaşır.

   Bilim Kurulu aşağıdaki durumlardan en az biri söz konusu olduğunda bildirinin reddine karar verir:

1. Deneylerin “HAYVAN DENEYLERİ ETİK KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” uyarınca yapılmadığı açık olarak ortaya konulduğunda.

2. İnsan çalışmasında Helsinki Bildirgesi’ne uyumla ilgili kuşkular olduğunda.

3. Bildiri önceden yayımlanmış veri ve sonuçları içerdiğinde.

4. Bildirinin verileri yayımlanmaya yetmeyecek kadar az veya çok yetersiz olduğunda.

 

V. Sözel Bildiriler ve Posterler

1. Sözel bildiriler, 10 dakika sunumu takiben 5 dakika tartışma süresi olacak şekilde sunulacaktır.

2. Posterler en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanacaktır.

3. Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih, saat ve yerde (verilen poster numarasında) sergilenecektir.

4. Sergilenmemiş posterler ve sunulmayan sözlü bildiriler özet kitabında “sunulmamış” olarak belirtilecektir.